Основи красномовства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Соболевська О. Б.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Соболевська О. Б.

Опис курсу

Назва курсу              Основи красномовства

Спеціальність           Соціальна робота

Кваліфікація             Соціальний педагог

Рівень                         Молодший спеціаліст

Рік навчання                 І

Семестр                        1

Кількість годин – 144 (лекційні – 18; практичні -18 ;  самостійне опрацювання – 108)

Кількість отримуваних кредитів 4 (чотири)

Мета і завдання курсу:

Основи красномовства розвивають в людині цілу систему особистісних якостей, а саме: культуру мислення, культуру мовлення, культуру поведінки, культуру спілкування. Забезпечує формування навичок правильного, швидкого, свідомого, культурного мовлення, розвиває мовленнєвий апарат, формує техніку мовлення. Саме це і передбачає курс «Основи красномовства», який ставить за мету: дати знання основ класичної та сучасної ритори­ки; розкрити  загальні  закономірності мовленнєвої поведінки; виробити у студентів уміння й навички аналізу­вати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети;ознайомити студентів з мовною майстерністю, вимогами мовної культури та мовленнєвим етикетом; розвинути творче мислення .

Зміст навчальної дисципліни включає у себе 5 розділів:

І. Вступ. Предмет і завдання курсу. Історичний розвиток основ красномовства.

ІІ. Основні роди, види і жанри красномовства.

ІІІ. Публічний виступ і основні етапи його підготовки. 

ІV. Оратор і аудиторія. Шляхи подолання опору аудиторії.

 1. V. Культура мовлення. Мовна майстерність оратора.

Основні вимоги до опрацювання кожного з розділів:

Курс  спрямований на ефективне навчання студентів історії  риторики, загальної  теорії та практичної риторики,  загальних  ознак мовної  культури  та  елементів  художності мовлення, техніки мовлення у єдності її елементів, аналіз текстів різних типів промов,  підготовки та публічного виголошення промов.

Студенти повинні знати: основні питання історії основ красномовства; категорії, розділи і закони риторики; прийоми удосконалення майстерності мовлення; положення, зміст і значення засобів та прийомів для успішного виступу;  основні види та жанри ораторських промов; загальні ознаки мовної культури; теорію техніки мовлення.

Студенти повинні вміти: вміло  оперувати  отриманими  знаннями  з  даного  курсу;  володіти  технікою  мовлення; вміти користуватися засобами логіко-емоційної виразності мовлення в тому числі і позамовних (поза, жест, міміка);  володіти прийомами полемічної майстерності; вміти складати та  виголошувати промови; володіти культурою мовлення.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Л,: Світ, 2001.
 2. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб.-К.: Вища шк., 2001. -211с.
 3. Сагач Г. М. Словник термінів красномовства // Г. М. Сагач. Золотослів. — К., 1999.
 4. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посіб. – К., 2004.
 5. Спанатій Л.С. Риторика: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144с.

Методи викладання та самостійної роботи: лекції, семінари, практичні заняття, дискусії, конкурс ораторів, тестування.

Підсумковий контроль здобутих знань та умінь: І семестр – залік.

Рекомендована література

Базова:

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. — Л,: Світ, 2001.
 2. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2001. — 211 с.
 3. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посіб. – К., 2004.
 4. Спанатій Л.С. Риторика: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144с.

 

Допоміжна:

 1. Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004.
 2. Гурвич С. С., Погорілко В. Ф., Герман М. А. Основи риторики. — К., 1988.
 3. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей. — К., 1998.
 4. Клюев Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). — М.: ПРИОР, 1999. — 272 с.
 5. Коваль А.П., Коптілов В.. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К.: Вища школа, 1975. – 335 с.
 6. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994.
 7. Кравець Л.В. Риторика від джерел до сучасності \\ Українська мова і література в школі. – 2000. – №5. – С.42-46
 8. Мурашов А.А. Риторика. Хрестоматія-практикум. – М., 1999.
 9. Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Ф. Прокопович. Філософські твори. — К., 1979. — Т. 1.
 10. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура  спілкування. — Львів: СПОЛОМ, 2001. — 229 с.
 11. Сагач Г.М. Риторика. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.
 12. Сагач Г. М. Словник термінів красномовства // Г. М. Сагач. Золотослів. — К., 1999.
 13. Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики – К.: МАУП, 2006. – 280с.
 14. Сагач Г.М. Вибрані твори: В 5 т. Т. 3. Ділова риторика. – Рівне: ПП ДМ, 2006. 290с.
 15. Томан Іржі. Мистецтво говорити. — К., 1999.
 16. Чулінда Л. І. Риторична майстерність. — К., 2000.
 17. Шенберг В.А. Совкова З.В. Риторика. – СПб, 1997.

Матеріали

Практичні завдання та вправи

Завдання для самостійної роботи

Питання для заліку docx

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму