Основи філософських знань

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220Шукалович А. М.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214ДШВ-11Шукалович А. М.
ДШВ-12Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета:

є формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Завдання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії;
 • форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання;
 • ознайомлення з основними етапами історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи;
 • основні форми буття;
 • сутність діалектики: людський критерій розвитку, принципи, категорії, закони;
 • походження, форми, структура, функції свідомості;
 • зміст філософського вчення про пізнання, істину;
 • основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності.
 • основні положення філософської концепції суспільства;
 • основні положення філософської концепції людини, співвідношення понять “людина – індивід − особа – особистість − індивідуальність”;
 • зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем;
 • основні положення філософської проблеми цінностей в житті людини і суспільства;
 • формаційний та цивілізаційний підходи в трактуванні історичного суспільного розвитку, рушійні сили суспільного розвитку, роль насильства і особистості в суспільному розвитку.

уміти:

 • самостійно працювати з першоджерелами;
 • користуватися науковою термінологією;
 • розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи,
 • вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу.
 • аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок;
 • на основі провідних ідей мислителів створювати власні програми фізичного і духовного вдосконалення;
 • застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.
 • ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ студентів денної форми навчання

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (15 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (10 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Тільки пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати;

– двох модульних контрольних робіт (15 балів х 2 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– домашньої письмової роботи /реферат/ (5 балів), що виконується на вибрану студентом тему із переліку тем, запропонованих викладачем. Робота є самостійною і має творчий характер. Обсяг роботи – 8-10 сторінок рукописного тексту. Студент повинен здати роботу викладачеві до 08 травня поточного начального року

 Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і пояснення поняття (10 балів).

Поточне тестування та самостійна робота Самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
 

Т 2

 

Т 4

 

 

Т 5

 

 

 

 

МКР

 

Т 7

 

Т 9

 

 

 

МКР

 

 

 

 

 

5

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 15 5 15 50 100

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарському занятті (5 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (2 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента.

– двох модульних контрольних робіт (15 балів х 2 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– домашньої контрольної  роботи  (15 балів), що виконується студентом.

Домашня контрольна робота виконується в окремому зошиті або на окремих аркушах  формату А 4. Обсяг – 12-18 сторінок учнівського зошита, або 8-10 сторінок формату А–4 (14 шрифт, 1,5 інтервал) основного тексту (без урахування титульної сторінки, сторінки опису використаної літератури).

Кожен студент академічної групи обирає один із запропонованих викладачем варіантів роботи. Не допускається написання двома або більше студентами одного і того ж варіанту.

Домашня контрольна робота складається з варіантів, кожен з яких містить по 3 завдання (по 5 балів). Перші два завдання  кожного варіанту описового характеру. Третє завдання передбачає розкрити наукове поняття.

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і пояснення поняття (10 балів)

Поточне тестування та самостійна робота Домашня

контрольна робота

 

 

 

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
 

Т 2

 

МКР

 

МКР

 

Підсумковий тест

(екзамен)

5 15 15 15 50 100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка  

з диференційованого заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Рекомендована література

Базова:

1 Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. Київ: Генеза, 2006. 656 с.

 1. Бичко. І.В. Філософія як історія філософі.: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 648 с.
 2. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 1. Історія світової та української філософії. 187 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 2. Філософські системи. 179 с.
 4. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін.Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. − Вид. 7-е, стереот. Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 5. Петрушеноко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 504с.
 6. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

 

Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ: Каравела, 2009. 368 с.
 2. Бойченко І. Горлач М., Жиленкова І., Мануйлов Є. Філософія історії. Київ: Прапор, 2006. 656 с.
 3. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навч. літератури, 2005. 160 с.
 4. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. 621 с.
 5. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 347 с.
 6. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. Чернівці: Рута, 2005. 304с
 7. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005. 528 с.
 8. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. Київ, 1999, 2000,2004.
 9. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. 256 с.
 10. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Львів: Новий світ, 2007. 506с.
 11. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. Вид.2-ге, випр. Київ: Академвидав, 2007. 592с.
 12. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.Г.Баканурський та інші. – Київ, 2004.
 13. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В.Філософія. Світ людини: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2004, 432 с.
 14. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. 296 с.
 15. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба, Житомир: Полісся, 2010. 548 с.
 16. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.
 17. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 18. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. Київ: Знання України, 2005. 1200 с.

 

Інформаційні ресурси:

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 18.06.2016)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 18.06.2016)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму