Основи філософських знань

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Шукалович А. М.ШКД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  100 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (25 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (10 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– трьох модульних контрольних робіт (20 балів х 3 = 60 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (15 балів), яке проводиться в межах кожного змістовного модулю.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

 

 

Змістовний

модуль 1

Змістовний

модуль 2

Змістовний

модуль 3

 

 

Т 2

 

 

Т 4

Самостійна робота

 

 

 

МКР

 

 

Т 7

Самостійна робота

 

 

 

 

МКР

 

 

Т 10

 

 

Т 13

Самостійна робота

 

 

 

 

МКР

5 5 5 20 5 5 20 5 5 5 20 100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

Рекомендована література

Основна

 1. 1. Академічне релігієзнавство: підруч. / за наук. ред.. проф. А. Колодного. Київ: Світ знань, 2000. 862 с.

2.Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. Київ: Генеза, 2006. 656 с.

 1. Бичко. І.В. Філософія як історія філософії: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ: Центр учбов. літе-ри, 2010. 648 с.
 2. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 1. Історія світової та української філософії. 187 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 2. Філософські системи. 179 с.
 4. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін. Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. − Вид. 7-е, стереот. Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 5. Лубський В. І. Релігієзнавство: підруч. / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко / за ред. Лубського В. І. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 448 с.
 6. Релігієзнавство: підруч. / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та інш. Київ: Вища шк., 2000. 350 с.
 7. Релігієзнавство: підруч. / за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. Київ: Академія, 2000. 408 с.
 8. Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. Київ: Четверта хвиля, 1996. 392 с.
 9. Петрушеноко В.Л. Філософія: курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 504с.
 10. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

 

Допоміжна

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ: Каравела, 2009. 368 с.
 2. Біблія. Київ: Нове Життя, 1992

Бойченко І. Горлач М., Жиленкова І., Мануйлов Є. Філософія історії. Київ: Прапор, 2006. 656 с.

 1. Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак. Москва: Изд. ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Око, 2001. 544 с.
 2. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навч. літератури, 2005. 160 с.
 3. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. 621 с.
 4. Головащенко С. І. Історія християнства: курс лекцій: навч. посіб. Київ: Либідь, 1999. 352 с.
 5. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 347 с.
 6. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. Чернівці: Рута, 2005. 304с.
 7. Коран. / пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. Москва: СП ИКПА, 1990. 512 с.
 8. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005. 528 с.
 9. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. Київ, 1999, 2000,2004.
 10. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. 256 с.
 11. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Львів: Новий світ, 2007. 506с.
 12. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. Вид.2-ге, випр. Київ: Академвидав, 2007. 592с.
 13. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.Г.Баканурський та інші. – К., 2004.
 14. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В.Філософія. Світ людини: курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2004, 432 с.
 15. Фоменко А. К. Релігія і вільнодумство // Філософія, культура, життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 9. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. С. 285-305.
 16. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. 296 с.
 17. 19. Черній А. М. Релігієзнавство: підруч. Київ: Академвидав, 2008. 400 с.
 18. 20. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба, Житомир: Полісся, 2010. 548 с.
 19. 21. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.
 20. 22. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 21. 23. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. – Київ: Знання України, 2005. 1200 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 03.07.2017)

Офіційний сайт прес-служби УПЦ «Україна православна» – www.pravoslavye.org.ua (дата звернення: 22.06.2017)

Офіційний сайт УГКЦ. URL:http://www.ugcc.org.ua/1.0.html (дата звернення: 20.06.2017)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.06.2017)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 18.06.2017)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 18.06.2017)

pidruchniki.com/religiyeznavstvo

westudents.com.ua/predmet/26-relіgієznavstvo.html

www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»