Методика навчання української мови

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
21.5Немає
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110ArrayШКВ-11, ШКВ-12,
220ArrayШКВ-11, ШКВ-12,
326ArrayШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11
ШКВ-12
214ШКВ-11
ШКВ-12
310ШКВ-21
ШКВ-22

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих  і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках мови і читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення.

Завдання курсу визначають зміст, структуру, і спрямованість навчального предмета «Методика навчання української мови» як однієї з профілюючих дисциплін педагогічних коледжів, яка покликана підготувати вчителя початкових класів до роботи в сучасних умовах:

–    підготувати майбутніх початкових класів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти в Україні;

–    забезпечити засвоєння студентами теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетенцію, виховувати свідомих громадян України;

–    ознайомити з системою вправ і методикою їх застосування при вивченні мовних одиниць;

–    показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу;

–    розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально – методичною літературою.

 

У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції – знати:

– теоретико – методичні засади викладання методики навчання української мови у початковій школі;

– предмет, завдання та зміст даної дисципліни;

– основи організації навчального процесу у початковій школі;

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

– раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу учнів;

– правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички учнів;

– раціонально добирати, а при необхідності виготовляти дидактичний матеріал, наочність до занять відповідно до їх пізнавальної мети;

– своєчасно й уміло використовувати ТЗН і засоби мультимедіа для проведення занять з мовознавчих дисциплін;

– співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За наук. ред.. М.С.Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 364с.
 2. Педагогічні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі: навчально – методичний посібник / за науковою редакцією Чабайовської М. І. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2015. – 188 с.
 3. Савченко О. Я. Методика читання у початкових класах: посіб. для вчителя. — К.: Освіта, 2007.— 334 с.

 

Допоміжна

 

 1. Блик О.П. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. -К.: Радянська школа, 1985.
 2. Варзацька Л.О. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення в перших класах загальноосвітніх шкіл. Методичний посібник. К.:”Юніверс”, 2000. –143с.
 3. Вашуленко М., Прищепа О., Вашуленко О. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою // ПШ, 2012.–№9.–С. 29–35.
 4. Вашуленко М., Прищепа О., Вашуленко О. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою // ПШ, 2012.–№10.–С. 16–20.
 5. Зимульдінова А., Гірняк С. Мова й мовлення молодших школярів. Наукові засади // ПШ, 2012.–№11.
 6. Кирилова О. Про розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності за букварем Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф. // Початкова школа, 2003. –№6.–С.34–35.
 7. Кірик М. Навчання грамоти першокласників: психологічні та лінгвістичні основи // ПШ, 2012.–№7.–С. 45–49.
 8. Ковальова В. Інтегрований урок розвитку мовлення та образотворчого мистецтва з елементами інтерактивних технологій у 4 класі // ПШ, 2012.-№9.
 9. Крикун м. Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів .//Початкова школа, 2003.– №11.–С.27–35.
 10. Луцик Д., Праць М., Савшак А. Вивчення букв першокласниками.–Тернопіль: Астон, 2001.
 11. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів. К.: МагістрS, 1996.– 85с.
 12. Павленко Л.П. Сучасний урок в початковій школі. 68 уроків з розвитку зв’язного мовлення у 1–4 класах. –Х.: Вид. к… “Основа”, 2005. –Ч. 1. –112с.; Ч. 2.–112с.
 13. Петрук О. Комунікативне спрямування у навчанні української мови у початкових класах // ПШ, 2012.–№10.
 14. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: МагістрS, 1997.– 256с.
 15. Хорошковська О. Особливості пробного букваря “У світі чарівних букв”. Планування уроків навчання грамоти (читання і письмо). //Початкова школа, 2003. –№11.–с. 54–56.
 16. Шевченко М. Застосування інтерактивної методики «Крокування картиною» на уроках зв’язного мовлення // ПШ, 2012.–№12.

 

Інформаційні ресурси

 

1.http://eprints.zu.edu.ua/

2.http://allref.com.ua/uk/skachaty/Metodika_vikladannya_ukrayins-koyi_movi_v_pochatkovih_klasah

3.http://ua.textreferat.com/referat-13093.html

4.http://www.referatcentral.org.ua/linguistics_philology_load.php?id=691

5.http://bibliofond.ru/view.aspx?id=464880

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму