Методика навчання природознавства

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110Подановська Г. В.ШКВ-11, ШКВ-12,
29Подановська Г. В.ШКВ-11, ШКВ-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11Подановська Г. В.
ШКВ-12Подановська Г. В.
Подановська Г. В.
28ШКВ-11Подановська Г. В.
ШКВ-12Подановська Г. В.
Подановська Г. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни “Методика навчання природознавства”

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика навчання природознавства” є  формування професійних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи з організації і здійснення навчально-виховної роботи з природознавства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика навчання         природознавства” є:

 • розкрити зміст і завдання методики природознавства як педагогічної науки і її зв’язки з іншими науками,
 • розглянути існуючі методи і прийоми, форми ознайомлення учнів з природою, загальні питання методики (мета і завдання навчання, зміст, засоби),
 • формувати фахові уміння майбутніх вчителів початкової школи.

Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні  знати:

 • становлення і розвиток методики природознавства як науки;
 • принципи навчання, форми організації навчального процесу ;
 • методи навчання, їх роль і місце на уроках природознавства в початковій школі;
 • засоби наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства;
 • зміст програми і підручників для початкових класів;
 • методику організації позаурочної і позакласної роботи з природознавства в початковій школі;
 • значення і місце куточка живої природи, географічного майданчика, навчально-дослідної ділянки в системі вивчення природознавства в початкових класах;
 • види контролю, критерії і норми оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з природознавства.

вміти:

 • застосовувати на практиці набуті теоретичні знання,
 • добирати методи, засоби, форми навчання і виховання учнів, ефективно їх використовувати при написанні конспектів і проведення уроків;
 • забезпечувати розвиток творчих можливостей учнів, їх здібностей;
 • самостійно працювати з науково – методичною літературою та навчальними посібниками, вміло їх використовувати;
 • працювати самостійно і колективно, у міні – групах;
 • аргументувати свою думку, активізувати і розвивати педагогічне мислення та мовлення;
 • здійснювати самоаналіз, взаємоаналіз.

Курс методики навчання природознавства реалізується через систему проведення лекцій, практичних і семінарських занять,  педагогічну практику студентів. На лекціях викладаються основні теоретичні відомості з опорою на результати психолого-педагогічних досліджень, кращого досвіду вчителів.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник / Т.М.Байбара. – К.: Веселка, 1998. – 326 с.
 2. Ваврик С. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації / С.Ваврик. – К., 2003. – 127с.
 3. Луцан Н.І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях. Навчальний посібник / Н.І. Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с.
 4. Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально – методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спеціальності «Початкова освіта»: Навч. посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 223 с.

Допоміжна

 1. Бабовал Т.І., Вихрущ В.О. Природознавство. Цікавий світ навколо нас. Книга для читання. У 2-х частинах /Т.І. Бабовал. – Тернопіль: Навчальна книга – – 230 с.
 2. Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. Довідник для вчителів та учнів початкових класів / В.О. Вихрущ. – Тернопіль, 1998. – 115с.
 3. Данилко О., Лупійчук А. Пори року. Книга для читання в школі / О.Данилко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 85 с.
 4. Діптан Н.В. Природознавство 4 клас: Плани-конспекти уроків / Н.В.Діптан. – Харків: Ранок, 2000. – 45 с.
 5. Діптан Н.В. Зошит з природознавства. 4 клас / Н.В.Діптан.  – Харків: Ранок, 2001. – 34 с.
 6. Діптан Н.В. Я і Україна. Робочий зошит. 1 клас / Н.В.Діптан. – Харків, 2001. – 34 с.
 7. Зошит з природознавства: навч. посіб. для загально освіт. навч. закл.:  1 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. –  4 – те вид. – К.: Ґенеза, 2013. – 48 с.
 1. Зошит з природознавства: навч. посіб. для загально освіт. навч. закл.:  2 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. –  К.: Ґенеза, 2013. – 52 с.
 1. Майхрук М.І., Будна Н.О. Уроки природознавсва у 3 класі / М.І.Майхрук. – Тернопіль, 1998. – 43 с.
 2. Мацук Л.О. Методика ознайомлення дітей з природою: Навчально – методичний посібник / Л.О. Мацук. – Івано – Франківськ, 2006. – 192 с.
 3. Мечник Л.А. Природа України. Методичний посібник для вчителів початкових класів / Л.А.Мечник, О.М.Волошин, І.І.Мечник. – Тернопіль, 1995. – 45 с.
 4. Мечник Л.А. Дітям про тварин / Л.А.Мечник, О.М.Волошин, І.І .Мечник.- Тернопіль, 1997. – 65 с.
 5. Наумчук М. Новий універсальний довідник “Хочу все знати”/ М.Наумчук, В.Наумчук . – Тернопіль, 2003. – 125 с.
 6. Природа України в казках та легендах / Редактор – укладач О.А. Волосевич. – Львів: Аверс, 2004.
 7. Природознавство: підручник для загально освіт. навч. закл.: 1 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Ґенеза, 2012. – 112 с.
 8. Природознавство: підручник для загально освіт. навч. закл.: 2 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Ґенеза, 2012. – 160 с.
 9. Сучасний урок у початкових класах /О.Я. Савченко . – К.: «Магістр – S», 1997. – 256 с.
 10. Хітяєва Л.П., Діптан Н.В. Я і Україна. Природознавство. Робочий зошит. З клас. – Харків, 2003.
 11. Природознавство: підручник для загально освіт. навч. закл.: 3 кл./ Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Ґенеза, 2014. – 160 с.
 12. Я і Україна: Підручник для 4 кл./ Т.М. Байбара , Н.М.Бібік . – К. : Форум, 2004. – 176 с.

 Інформаційні ресурси

 1. www.ostriv.in.ua
  2. www.iteach.com.ua
  3. www.testportal.gov.ua
  4. http://school.kiev.ua
  5. www.student.ck.ua
  6. http://osvita.pedagog.org.ua
  7. http://www.idn.npu.edu.ua
  8. www.osvita.org.ua
  9.www.uroki.net
  Електронні бібліотеки
  10. http://ihtika.net
 2. ttp://readbookz.com
  12.http://lib.misto.kiev.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму