Методика фізичного виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
228Нежура Т. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
223ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.
1

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Методика фізичного виховання» спрямована на підготовку професіоналів у галузі дошкільного виховання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і є одним з важливих складників цієї підготовки, в якій   чільне місце відводиться формуванню його оздоровчого світогляду. Особливістю світогляду є розуміння і реалізації завдань охорони та збереження здоров’я дітей.

      Метою курсу  –  засвоєння студентами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями  системою знань дисциплін оздоровчого спрямування, практичними вміннями та навичками з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Освітній зміст і виховна спрямованість курсу не лише забезпечує кваліфікаційну компетентність майбутніх фахівців у збереженні та зміцненні здоров’я дошкільнят, але й сприяє  світоглядному переосмисленню пріоритетності валеологічної освіти.

Завдання курсу:

  • оволодіння майбутніми педагогами основними поняттями, завданнями та змістом навчальної дисципліни;
  • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення пріоритетності формування здорового способу життя;
  • вироблення у студентів практичних вмінь і навичок виконання фізичних вправ та проведення всіх організаційних форм роботи з фізичного виховання;
  • забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей дошкільного віку;
  • ознайомлення студентів з розв’язанням проблем збереження та формування здоров’я дітей дошкільного віку.

Студент повинен знати:

– пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти;

 – концептуальні засади реформування та демократизації освіти, механізми збереження власного здоров’я, усвідомлення його значущості для майбутньої педагогічної діяльності;

– завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін оздоровчого спрямування;

– стан розв’язання проблем збереження та формування здоров’я дітей

дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, новітні оздоровчі

технології;

– завдання та зміст підготовки вихователя дошкільного навчального

закладу в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку;

– особливості реалізації дидактичних принципів організації навчально-

виховного процесу в ДНЗ;

– функціональні обов’язки педагогічного персоналу ДНЗ, особливості здійснення лікарсько-педагогічного контролю.

Вміти:

  • виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного виховання дітей дошкільного віку;
  • визначати найдоцільніші та найдієвіші методи фізичної культури  дітей дошкільного віку;
  • упроваджувати в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу сучасні оздоровчі технології задля реалізації державної політики в галузі збереження та охорони здоров’я дітей;
  • вести  науковий пошук і впроваджувати ефективні виховні й освітні оздоровчі технології у власну педагогічну діяльність;

– складати конспекти занять, сценарії  свят та розваг з фізичного  виховання;

– планувати роботу з фізичного виховання дітей протягом дня;

– добирати оптимальні засоби і методи фізичного виховання з метою подальшого  удосконалення фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок у дітей;

–  регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування чергування вправ для різних груп м’язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання; добирати та проводити в приміщенні і на повітрі за рекомендаціями медичного персоналу традиційні та спеціальні методи загартування: повітряні та сонячні ванни, вологе обтирання, обливання водою ніг і тіла, душ, купання у водоймах;

– здійснювати чіткий показ та пояснення рухових дій з метою засвоєння дітьми всіх видів рухів, формування міцних та гнучких рухових навичок; знайомити дітей з різними видами рухливих і спортивних  ігор, в тому числі народними іграми, іграми-естафетами, змаганнями, спортивними іграми та вправами;

– проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання: ранкову та гігієнічну гімнастику, малі форми активного відпочинку, фізкультурні заняття, рухливі ігри, пішохідні переходи, фізкультурні свята та розваги, дні здоров’я;

– розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;

– вивчати, аналізувати та узагальнювати кращий педагогічний  досвід;

– аналізувати  навчальні програми, зміст  підручників і посібників.

 

Рекомендована література

Список використаних джерел

Матеріали

Методичні вказівки до проведення іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму