Людина в сучасному соціумі

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Шукалович А. М.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ДШС-11Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з місцем людини в сучасному суспільстві, вплив різних сфер діяльності на становлення людини, розвиток людини як повноправного члена правового суспільства, вплив внутрішнього світу людина на культуру взаємин з оточуючими, формування у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії

Завдання:

– формувати у студентів уявлень про саму сутність людини та суспільства як соціальних феноменів сучасної цивілізації; ознайомлення із закономірностями функціонування і розвитку соціуму як в цілому, так і його підсистем і форм;

– сприяти засвоєнню студентами основ теоретичних знань з різних суспільно-гуманітарних наук, вироблення навичок узагальнення та систематизації їх науково-теоретичної інформації;

– засвоєння категоріального апарату курсу, понятійної бази, яка складає теоретичний фундамент і розкриває зміст і сутність сучасних соціальних проблем;

– допомогти студентам у власному самовизначенні, тобто усвідомленні свого місця, з’ясуванні своєї ролі та своїх можливостей у суспільстві, вироблення власного ставлення до суспільства і самих себе як частки цього суспільства;

– послідовне втілення загальнолюдських цінностей, формування полікультурності і плюралізму мислення людини сучасної доби, розвиток творчих здібностей, критичного та конструктивного мислення;

– набуття студентами узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства;

– формувати у студентів розуміння важливості етичних принципів та норм спілкування для культурного розвитку людини;

– підготовка студентів до свідомої активної професійної діяльності

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • існуючі тлумачення понять “людина”, ”індивід”, «особистість”, “суспільство”, “соціум”;
 • процес соціалізації людини (сутність, етапи, проблеми, значення);
 • основні етапи становлення людської цивілізації, їхню характеристику;
 • соціальну структуру суспільства;
 • закономірності розвитку особистості в сучасному соціумі: соціальне самовизначення, вирішення важливих завдань взаємодії з навколишнім середовищем, досягнення життєвого успіху, соціальної компетентності, конкурентноздатності у змінному щодо умов соціумі.

вміти:

 • давати загальну характеристику курсу, його мету, завдання та структуру;
 • характеризувати вплив різних сфер діяльності на стано­влення людини, розвиток людини як повноправного члена правового суспільства, вплив внутрішнього світу людина на культуру взаємин з оточуючим;
 • виділяти фактори впливу економічної, політичної, правової, культурної сфер суспільного життя на життєдіяльність людини;
 • характеризувати суспільство як особливе формоутворення соціуму, як життєвий простір людини;
 • порівнювати поняття “індивід” та “особа”, “індивідуальність” та “особистість”, “нація” та “етнос”, “полікультурність” та “глобалізація”;
 • використовувати набуті знання у повсякденному житті та професійній діяльності

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (20 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях  (12 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні відповіді (доповіді) студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

– трьох модульних контрольних робіт (10 балів х 3 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке передбачає пояснення поняття (10 балів).

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

(екзамен)

Сума  
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль

2

Змістовний модуль

3

 

 

 

50

 

 

 

100

 
Т3, Т 8 МКР Т 10, Т 13 МКР Т18 Т 21 МКР  
5 10 5

 

10 5 5 10    

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка,

оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Рекомендована література

Базова:

 1. Вілков В. Людина і світ. − Харків, 2001. − 260 с.
 2. Гісем 0., Мартинюк 0. Людина і суспільство. 11 клас: в схемах, таблицях і коментарях. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. − 252 с.
 3. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І., Діденко Л. В. Людина і світ: словник. − К., 1998.
 4. Діденко В.Ф. Людина і світ: навч. посіб. − К.: Вища шк„ 2001. − 229 с.

Допоміжна:

 1. Діденко В. Ф., Кондрашова-Діденко В. І. Людина і світ для самопідготовки. − К., 1998. − 160 с.
 2. Коноплицкий В. А., Филина А. И. Маркетинг, рынок, финансы: Терминологический словарь-справочник. − К., 1992.
 3. Краткая философская знциклопедия. − М., 1994.
 4. Людина і світ: підручник / за ред. Л. В. Губерського, А.   О.   Приятельчука. − К., 1999.
 5. Людина і світ: підручник / Л.В. Губернський, В.Г. Кремень та ін. − К.: Т-во “Знанняˮ, КОО, 2001. − 349 с.
 6. Людина і суспільство: навч.-метод. посіб. / за ред. С. П. Щерби. − Тернопіль, 1996.
 7. Особа і суспільство: підруч. для 10 кл. / Р. А. Арцишевський, С.   О.   Бондарук, В. І. Бортніков та ін. − К., 1997.
 8. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — К., 1997.
 9. Світ, людина, суспільство: Хрестоматія / Упоряд.: І. П. Арцишевська, Р. А. Арцишевський. − К., 1997.
 10. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник/ за ред. В. П.  Андрущенко, М. І. Горлач. − К.; 1997.

 

Інформаційні ресурси

bookss.in.ua/book_75

djerelo.com/philosophy/84-liuduna-i-svit-kremen

library.tneu.edu.ua/index.php?option=com…id…

shkola.ua/book/view/80

textbooks.net.ua/content/category/40/92/128/

vchitel.info/konspekti-urokiv/lyudina-i-svit/11-klas-lyudina-i-svit/

Матеріали

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. 1. Мета та основні завдання курсу “Людина в сучасному соціумі”.
 2. Проблема сутності людини та її існування.
 3. Сенс життя людини. Місце людини в сучасному світі.
 4. Розвиток уявлень про світ.
 5. Поняття матеріального та ідеального.
 6. Рух як загальний спосіб існування світу.
 7. Людина, Всесвіт, Земля.
 8. Простір і час. Проблема єдності світу.
 9. Основні тлумачення походження людини.
 10. Ціннісні виміри людського життя
 11. Ідеали в житті людини. Прекрасне і потворне.
 12. Проблема відношення душі і тіла.
 13. Індивідуальне становлення людини. Індивід.
 14. Індивідуальність як феномен людини.
 15. Особа. Особистість. Соціальні типи особистості.
 16. Ціннісно-змістовий вимір процесу соціалізації
 17. Поняття свідомості та її структура.
 18. Буденна і теоретична свідомість.
 19. Суспільний характер свідомості.
 20. Пізнання як форма духовного освоєння дійсності.
 21. Сутність людської діяльності та її види.
 22. Потреби − рушійні сили людської діяльності.
 23. Мета та засоби її досягнення.
 24. Поняття світогляду та його структура.
 25. Типологія світогляду.
 26. Поняття, структура і функції культури.
 27. Культура особистості.
 28. Соціальна культура.
 29. Соціальні цінності особистості
 30. Соціальна структура, її основні елементи.
 31. Поняття соціальної групи.
 32. Прогрес і періодизація суспільного розвитку.
 33. Глобальні проблеми сучасності.
 34. Економічний устрій людських відносин
 35. Політичні засади людського співіснування
 36. Нація як соціальний інститут.
 37. Поняття полікультурності як добросусідства культур
 38. Міжнаціональні відносини і міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.
 39. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.
 40. Сім᾽я як посередник між соціумом та індивідом.
 41. Молодь в сучасному суспільстві.

43 Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства.

 1. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства

45.. Права та відповідальність людини і громадянина на сучасному етапі розвитку

 1. Проблеми війни і миру в сучасних умовах

47.. Тероризм як соціальне явище та світова проблема

48.Україна в структурі загального цивілізаційного процесу

 1. Місце України в інтеграційних процесах в Європі
 2. Внесок українців у світову науку і культуру

Третє питання

Поясніть поняття:

 1. Людина
 2. Індивідуальність
 3. Особистість
 4. Суспільство
 5. Соціум
 6. Свідомість
 7. Суспільна свідомість
 8. Пізнання
 9. Світогляд
 10. Соціалізація
 11. Конформізм
 12. Соціальні цінності
 13. Гуманізм
 14. Соціальний прогрес і регрес
 15. Цивілізація
 16. Соціальна структура
 17. Соціальна група
 18. Соціальна стратифікація
 19. Етнос
 20. Нація
 21. Толерантність
 22. Дискримінація
 23. Геноцид
 24. Тероризм
 25. Влада
 26. Державний устрій
 27. Конкуренція
 28. Потреба
 29. Благо
 30. Предмети праці
 31. Засоби праці
 32. Ринок
 33. Власність
 34. Інфляція
 35. Економічна криза
 36. Культура
 37. Звичай
 38. Ідеал
 39. Досвід
 40. Правда
 41. Гідність
 42. Освіта
 43. Спілкування
 44. Творчість
 45. Спадковість
 46. Екологія
 47. Спосіб життя
 48. Право
 49. Держава
 50. Парламент

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Феномен людського буття

Тема 1: Сутність людини та її місце в сучасному світі

 1. Вступ. Мета та основні завдання курсу “Людина у сучасному соціумі”
 2. Феномен людини.
 3. Проблема сутності людини та існування
 4. Місце людини в сучасному світі.

Тема 2. Людина як біологічна та соціальна істота

 1. Людина та її походження
 2. Біологічні та соціальні ознаки людини
 3. Ціннісні виміри людського життя
 4. Смерть та безсмертя. Свобода і віповідальність

Тема 3: Людина, індивід, особа. Індивідуальність та особистість

 1. Індивідуальне становлення людини
 2. Сутність людини. Індивід
 3. Індивідуальність як феномен людини.
 4. Особа. Особистість.

Тема 4: Свідомість людини

 1. Поняття свідомості та її структура
 2. Буденна і теоретична свідомість
 3. Суспільний характер свідомості

Тема 5: Пізнання людиною світу

 1. Поняття пізнання. Пізнання як форма духовного освоєння дійсності
 2. Рівні пізнання
 3. Поняття методу пізнання
 4. Розуміння істини.
 5. Закон і закономірності

Тема 6: Діяльність у житті людини

 1. Сутність людської діяльності. Відмінність людської діяльності від поведінки тварин і дій машин.
 2. Потреби − рушійні сили людської діяльності. Класифікація потреб
 3. Види діяльності. Творча і нетворча діяльність.
 4. Трудова і професійна діяльність
 5. Мета та засоби її досягнення. Наміри і наслідки.

Тема 7: Світогляд та його роль в житті людини

 1. Поняття світогляду та його структура
 2. Типологія світогляду
 3. Життєва позиція
 4. Людина – творець власної долі і долі людства

Тема 8: Людина як духовна особа

 1. Історія уявлень про духовний світ людини. Мікрокосмос
 2. Духовний світ особи і його структура
 3. Ідеали та цінності в житті людини
 4. Етичні норми та правила взаємин між людьми

Тема 9: Соціальні цінності і соціалізація особистості

 1. Поняття і природа цінностей
 2. Ціннісні виміри людського життя. Соціальні цінності
 3. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду

Тема 10: Людина у світі культури.

 1. Поняття культури. Структура та функції культури
 2. Людина у світі культури
 3. Соціальна культура

4 Культура особистості

Контрольна робота по темах модуля 1

Модуль 2. Суспільство як особливе

формоутворення соціуму

Тема 1: Соціум як життєвий світ людини

 1. Поняття “суспільство”, “суспільне”, “соціальне”, “соціум”. Суспільство як самоорганізована система
 2. Закономірне, стихійне і випадкове у розвитку суспільства
 3. Основні теорії суспільно-історичного процесу

Тема 2: Суспільний прогрес

 1. Прогрес. Поняття суспільного регресу
 2. Суперечливість прогресу
 3. Критерії прогресу
 4. Прогресивні сили

Тема 3: Роль природних чинників в існуванні

та розвитку суспільства 

 1. Природні передумови суспільного життя
 2. Вплив природи на суспільство.
 3. Роль народонаселення в суспільному житті

Тема 4: Зміст і спрямованість суспільного розвитку

 1. Прогрес і періодизація суспільного розвитку
 2. Джерела, рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку.
 3. Етапи цивілізаційного розвитку
 4. Культура і цивілізація

Тема 5: Соціальна структура суспільства та її основні компоненти

 1. Соціальна диференціація
 2. Тенденції в розвитку соціальних відносин
 3. Молодь у сучасному суспільстві. Молодіжна культура

Тема 6: Соціальна стратифікація та соціальна мобільність

Тема 7: Сім’я та її роль в суспільстві

Тема 8: Етнос. Нація

Тема 9: Полікультурність

Тема 10: Контрольна робота по темах модуля 2