Культурологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
41.5Залік
42.5Залік
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524Івах О. С.ШКД-31
420Івах О. С.ШКВ-21, ШКВ-22
418Івах О. С.ДШС-21
430Івах О. С.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
512ШКД-31Івах О. С.
410ШКВ-21Івах О. С.
ШКВ-22Івах О. С.
412ДШС-21Івах О. С.

Опис курсу

       Мета: сформувати у студентів систему знань про закономірності культурного процесу, про культуру як специфічний та унікальний феномен людства, її роль у формуванні особистості, надати уявлення про типологічні структури культури, особливості культурних епох та стилів, навчити культурологічному аналізу процесів та явищ, розвинути мотивацію до культурно-пізнавальної діяльності.

       Завдання:

До основних завдань вивчення дисципліни належать:

–  дати характеристику предмету, структурі, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання;

– оволодіння основними термінами і поняттями культурології на рівні відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житті;

–  засвоєння сутності та цінностей основних здобутків культури, її суттєвих рис;

– розгляд української культури в контексті її історичного розвитку та досягнень світової та європейської культур.

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми молодші спеціалісти повинні

знати:

– питання становлення, розвитку, інституціалізації культурології;

– типи і форми культур, основні культурно-історичні центри і регіони;

– особливості розвитку культури України в контексті світової культури;

– основні культурно-історичні епохи, їх здобутки у матеріальній та духовній сферах, у різних галузях науки та видах мистецтва;

– міждисциплінарні зв’язки культурології;

– роль культури і науки в розвитку цивілізації, їх співвідношення і пов’язані з ними сучасні соціальні, економічні та естетичні проблеми;

– методологічні принципи міжкультурної взаємодії.

вміти:

– пояснити феномен культури, її роль у людському житті; способи набуття, збереження і передавання соціального досвіду, базисних культурних цінностей;

– опрацьовувати тексти (першоджерела), складати конспект, тези, готувати реферати;

– застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті;

– креативно засвоювати культурологічні знання, формувати світоглядно-ціннісні  орієнтири, життєві й професійні цілі;

– обґрунтовувати й обстоювати власну думку стосовно питань культури.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму