Кадрове діловодство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
312Array
412Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
36
45

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є кадрове діловодство.
Міждисциплінарні зв’язки з документознавством, діловодством, архівознавством.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Кадрове діловодство та вимоги до його організації
 2. Кадрові документи
 3. Кадрова служба на підприємстві та вимоги до організації
 4. 4. Документація особового складу.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення  дисципліни  є: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань з кадрового діловодства,  опанування правил підготовки документів, складання та оформлення документів, розвиток практичних умінь та навичок реалізації діловодних процесів відповідно до нормативно-правових актів з кадрового діловодства та національних стандартів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни”” є
–  вивчення основних понять курсу;

 • ознайомлення студентів  з  основами  організації  кадрового діловодства;
 • вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;
 • формування у студентів уміння і навички самостійно готувати різноманітні документи, а також ведення кадрового діловодства.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:
–  законодавство України, державні стандарти,  інші нормативні та методичні документи із кадрового діловодства;

–   правила  кадрового діловодства в установах,  організаціях і підприємствах України;

–   основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

–   уніфіковані форми кадрових  документів;

– особливості перенесення документної інформації за допомогою друкувальних засобів;

– форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;

–   основні вимоги до організації зберігання документів;

– порядок формування документів у справи, порядок  і термін зберігання документів.

вміти:
     – використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи;

 • розробляти інструкції з діловодства, положення про службу діловодства, посадові інструкції працівників;
 • вести картотеку обліку наказів; розпоряджень та інших документів;
 • застосовувати раціональні прийоми складання  та  оформлення  кадрових документів;
 • відображати в документах питання про трудову діяльність персоналу;
 • демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи.

Рекомендована література

Основна література

 1. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч.посібник – К.: Каравела, 2006. – 240 с.
 2. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. – Київ: МАУП, 2002. – 168с.
 3. Матвєєва В. Кадрова документація. – 2-ге вид.,  перероб. і допов.  – Х.: Фактор, 2002. – 316 с.
 4. Рожнов В.С. Загальне і кадрове діловодство. – К.: МАУП, 1996.
 5. Трудовий Кодекс України.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1764.

 

Додаткова література

 1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 320 с.
 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.
 3. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.– Ст.93.
 4. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 5. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – ДСТУ 4163-2003. Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55 (введено вперше зі скасуванням українського ГОСТ 6.38 – 90).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму