історія України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Іспит
11.5Іспит
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
128доцент Сурмач О. І.ШКВ-11, ШКВ-12,
120доцент Сурмач О. І.ДШВ-11, ДШВ-12
124Івах О. С.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11доцент Сурмач О. І.
ШКВ-12доцент Сурмач О. І.
116ДШВ-11доцент Сурмач О. І.
ДШВ-12Шукалович А. М.
112ДШС-11Івах О. С.

Опис курсу

 1. Мета курсу: використовуючи найновіші здобутки джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки сформувати у студентів розуміння об᾽єктивних закономірностей та особливостей історичного розвитку українських земель й етногенезу українців, сприяти усвідомленню суті сучасних поглядів на історичні події та явища, сформувати знання про діячів, які суттєво вплинули на український історичний процес, виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

– знати основні епохи в історії людства та їх хронологію, витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах, перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, релігійних представників, діячів культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.;

– вміти аналізувати особливості формування і розвитку української державності; оперувати термінологією історичною науки; порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність історичних осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на історичні проблеми; зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; користуватися історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії; аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації; застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, організації міжлюдських та міжнаціональних відносин.

 1. Організація курсу:

навчальний курс  для студентів спеціальності 013 Початкова освіта триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 28 лекційних та 8 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом іспиту.

 1. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за проблемно-хронологічним принципом. Мета лекцій – ознайомити студентів з інтерпретацією етногенезу українців та українського державотворення в сучасній історичній науці; навчити їх критично осмислювати наведені історичні джерела та історіографічні положення, вміти на практиці застосовувати набуті вміння та навички.
 2. Семінарські заняття: участь кожного студента в семінарському занятті (2 години) – обов’язкова. На семінарське заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури.
 3. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарському занятті (5 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді  студента. Тільки пропущене з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студент може відпрацювати.

– трьох модульних контрольних робіт (10 балів х 3 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3). Передбачається, що кожна робота (по 2 години) включатиме завдання трьох рівнів складності. І рівень – т.зв. закриті тести, що вимагають від студента вибору правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів. ІІ рівень – т.зв. тести відкритого типу, що вимагають вибору кількох вірних відповідей, встановлення відповідності чи хронологічної послідовності подій  та розгорнутої теоретичної відповіді. ІІІ рівень складності включає завдання описового характеру, відповідь на яке має бути структурованою, відтворювати зміст основного питання, відображати власне оціночне ставлення до даного питання, бути повною і розгорнутою, із використання термінології, історичних фактів.

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (15 балів), яке проводиться в межах кожного змістовного модулю.

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

 Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3
Самостійна робота  

 

 

МКР

Самостійна робота  

 

 

МКР

 

Т

9

Самостійна робота

 

 

 

 

МКР

Підсумковий тест

(екзамен)

5 10 5 10 5 5 10 50 100

 

 

Навчальний курс для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 20 лекційних та 16 практичних/семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (15 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (10 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні відповіді (доповіді) студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

– трьох модульних контрольних робіт (10 балів х 3 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– домашньої письмової роботи /реферат/ (5 балів), що виконується на вибрану студентом тему із переліку тем, запропонованих викладачем. Робота є самостійною і має творчий характер. Обсяг роботи – 8-10 сторінок рукописного тексту.

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

Поточне тестування та самостійна робота Самостійна робота (реферат)

 

 

 

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3
Т 1 МКР Т 6 МКР Т

9,11,14

МКР Підсумковий тест

(екзамен)

5 10 5 10 5 10 5 50 100

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (10 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях  (10 годин) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять.

– однієї модульної контрольної роботи (20 балів), що проводиться за результатами вивчення навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (5 балів), яке проводиться в межах змістовного модуля 2.

– домашньої контрольної  роботи  (15 балів), що виконується студентом.

Домашня контрольна робота виконується в окремому зошиті або на окремих аркушах  формату А 4. Обсяг – 12-18 сторінок учнівського зошита, або 8-10 сторінок формату А–4 (14 шрифт, 1,5 інтервал) основного тексту (без урахування титульної сторінки, сторінки опису використаної літератури).

Кожен студент академічної групи обирає один із запропонованих викладачем варіантів роботи. Не допускається написання двома або більше студентами одного і того ж варіанту.

Домашня контрольна робота складається з варіантів, кожен з яких містить по 4 завдання. Перші два завдання (по 5 балів) кожного варіанту описового характеру. Третє завдання (4 бали) – описати життя та діяльність відомого діяча історії України. Четверте завдання (1 бал) – розкрити наукове поняття.

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

Поточне тестування та самостійна робота Домашня контрольна робота

 

 

 

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3  

Модульна контрольна робота

Т 3  

Самостійна робота

Т

14

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 5 20 15 50 100

 

 

Навчальний курс для студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 20 лекційних та 16 семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту.

Навчальний курс  для студентів спеціальності 231 Соціальна робота триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 36 аудиторні години, з них 24 лекційних та 12 семінарських. Курс завершується складанням студентом іспиту.

Рекомендована література

Базова:

 1. Білоцерківський В. Я. Історія України: навч. посіб. Київ: Центр учбов. літ-ри, 2007. 536 с.
 2. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. Вид. 4-те вид, виправл., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 704 с.
 3. Лазарович М. В. Історія України : навч. посіб. Вид. 2-ге., випр. і доповн. Київ: Знання, 2011. 685 с.
 4. Лановик Б.Д. Історія України: навч. посіб. Вид. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання-прес, 2008. 733 с

Допоміжна:

 1. Акт проголошення незалежності України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1427-12 (дата звернення: 18.06.2016)
 2. Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / упоряд., передм., прим. Київ: 2010. 456 с.
 3. Історія України. Практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 408 с.
 4. Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. / упоряд. А.Демиденко; худ. оформлення О .Коваля. Київ: Веселка, 1992. 551 с.
 5. Володарі гетьманської булави : історичні портрети / авт. передм. В.А.Смолій. Київ: Варта, 1995. 560 с.
 6. Газін В.П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. Київ: Слово, 2009. 424 с.
 7. Історія України. Модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Греченко. Вид. 2-ге. − Xарків: Торсінг плюс, 2009. 384 с.
 8. Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії і справа раціонального укладу історії східного слов᾽янства // Вивід прав України. Львів : МП “Слово”, 1991. С. 7‒13.
 9. Гуржій О. Селяни України та їх оподаткування в XVII – середині ХІХ ст. / О. Гуржій, В. Орлик; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2012. 271 с.
 10. Даниленко В. М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. Київ: Либідь, 1991. 344 с.
 11. Довідник з історії України. А−Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста; Ін-т істор. досліджень ЛНУ ім. І. Франка. Вид. 2-ге, доопрац. і доп. Київ: Ґенеза, 2001. 903 с.
 12. Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях. Київ: Наш час, 2008. 176 с.
 13. Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Граб’янки. Київ: Дніпро, 2006. 976 с.
 14. Історія України: Документи. Матеріали: посібн. для студ. вищ. закл. освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / укл.,коментар. В.Ю. Король. Київ: Академія, 2001. 446с.
 15. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк; Львів: Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1993. 659 с.
 16. Крип’якевич І. Історія України. / відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. Львів: Світ, 1990. 520 с.
 17. 17. Кузьмич С. Грюнвальд. Хоругви зі сходу. Київ: Наш час, 2010. 60 с.
 18. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі : історія і сучасність: навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. 418 с.
 19. Лисяк-Рудиицький І. Історичні есе: у 2 т. Київ: Основи, 1994.
 20. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. Вид. 2-ге. Львів: Каменяр, 1991. 200 с.
 21. Липа К., Руденко В. Військо Богдана Хмельницького. Київ: Наш час, 2009. 64 с.
 22. Лобода М. К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941–1950) / наук. ред. О.Лисенко. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2012. 206 с.
 23. Марочко В., Мовчан О. Голодомор 1932‒1933 років в Україні: Хроніка / НАН України. Інститут історії України. Київ: “Києво-Могилянська академія”, 2008. 294 с.
 24. Островський О. Гетьман Іван Мазепа: драма, п’єси, нариси та оповідання / упоряд. та наук. ред. В. Яременко; худож. П.Ткаченко. Київ: ВД Персонал, 2009.448 с.
 25. 25. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Київ: Либідь, 1992.
 26. Повість минулих літ ( Літопис Руський). Київ: Вища школа, 1989. 441с.
 27. Посівнич М. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. Микола Посівнич. Тернопіль: Астон, 2008. 448 с.
 28. Ріпецький С. Українське січове стрілецтво Львів : [б.в.], 1995. 357 с.
 29. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) Київ: Знання, 1993. 93 с.
 30. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. Київ: Либідь 1994. 240 с.
 31. Україна в XX столітті (1900 ‒ 2000): збірник документів і матеріалів: навч. посіб. / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король. Київ: Вища школа, 2000. 352 с.
 32. Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі / О.М.Уривалкін, М.О. Уривалкін. Київ: Дакор : КНТ, 2008. 396 с.
 33. Чубинський П. Ще не вмерла Україна / П. Чубинський; упоряд. та комент. Ф. Погребенника. Київ: АТ “Обереги”, 1991. 14 с.
 34. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: у 3 т. Київ, 1990−1991.

 

Інформаційні ресурси

exlibris.org.ua/greathistory/

histua.com/knigi/

history.franko.lviv.ua/

litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm

pidruchniki.ws/історія україни лазарович

pidruchniki.ws/istoriya/

sicheslavschina.blogspot.com/2012/05/blog-post_9997.html

www.history.vn.ua/book/boyko1.html

www.history.vn.ua/book/dovidnik1.html

www.uahistory.kiev.ua/

www.youtube.com/watch?v=3ylZeV0MrIc

http://history.org.ua (сайт «Українського історичного журналу»).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму