історія України

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Іспит
11.5Іспит
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
128доцент Сурмач О. І.ШКВ-11, ШКВ-12,
120доцент Сурмач О. І.ДШВ-11, ДШВ-12
124Івах О. С.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18ШКВ-11доцент Сурмач О. І.
ШКВ-12доцент Сурмач О. І.
доцент Сурмач О. І.
116ДШВ-11доцент Сурмач О. І.
ДШВ-12Шукалович А. М.
112ДШС-11Івах О. С.

Опис курсу

Мета: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму, професійної відповідальності.

Важливим аспектом викладу є проблема соціокультурної та політичної орієнтації України, яка органічно сприймаючи досягнення західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного історичного розвитку.

 

Завдання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні епохи в історії людства та їх хронологію, витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах;
 • суспільно-політичні, економічні, культурні процеси історичного розвитку українського народу;
 • хронологію, етнологію, державотворчі, культурологічні принципи періодизації історичного розвитку України;

процеси побудови суверенної демократичної держави

уміти:

 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність історичних осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на історичні проблеми:
 • зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії;
 • оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;
 • користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії;
 • аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, конференціях, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації;

формувати історико-політичну культуру;

застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, організації міжлюдських та міжнаціональних відносин, виховання патріотизму і національної самосвідомості

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Білоцерківський В. Я. Історія України: навч. посіб. Київ: Центр учбов. літ-ри, 2007. 536 с.
 2. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. Вид. 4-те вид, виправл., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 704 с.
 3. Лазарович М. В. Історія України : навч. посіб. Вид. 2-ге., випр. і доповн. Київ: Знання, 2011. 685 с.
 4. Лановик Б.Д. Історія України: навч. посіб. Вид. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання-прес, 2008. 733 с

Допоміжна:

 1. Акт проголошення незалежності України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1427-12 (дата звернення: 18.06.2016)
 2. Архів Розстріляного Відродження: матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / упоряд., передм., прим. Київ: 2010. 456 с.
 3. Історія України. Практикум : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 408 с.
 4. Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. / упоряд. А.Демиденко; худ. оформлення О .Коваля. Київ: Веселка, 1992. 551 с.
 5. Володарі гетьманської булави : історичні портрети / авт. передм. В.А.Смолій. Київ: Варта, 1995. 560 с.
 6. Газін В.П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. Київ: Слово, 2009. 424 с.
 7. Історія України. Модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Греченко. Вид. 2-ге. − Xарків: Торсінг плюс, 2009. 384 с.
 8. Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії і справа раціонального укладу історії східного слов᾽янства // Вивід прав України. Львів : МП “Слово”, 1991. С. 7‒13.
 9. Гуржій О. Селяни України та їх оподаткування в XVII – середині ХІХ ст. / О. Гуржій, В. Орлик; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2012. 271 с.
 10. Даниленко В. М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. Київ: Либідь, 1991. 344 с.
 11. Довідник з історії України. А−Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста; Ін-т істор. досліджень ЛНУ ім. І. Франка. Вид. 2-ге, доопрац. і доп. Київ: Ґенеза, 2001. 903 с.
 12. Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях. Київ: Наш час, 2008. 176 с.
 13. Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Граб’янки. Київ: Дніпро, 2006. 976 с.
 14. Історія України: Документи. Матеріали: посібн. для студ. вищ. закл. освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / укл.,коментар. В.Ю. Король. Київ: Академія, 2001. 446с.
 15. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк; Львів: Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 1993. 659 с.
 16. Крип’якевич І. Історія України. / відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. Львів: Світ, 1990. 520 с.
 17. 17. Кузьмич С. Грюнвальд. Хоругви зі сходу. Київ: Наш час, 2010. 60 с.
 18. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі : історія і сучасність: навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. 418 с.
 19. Лисяк-Рудиицький І. Історичні есе: у 2 т. Київ: Основи, 1994.
 20. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. Вид. 2-ге. Львів: Каменяр, 1991. 200 с.
 21. Липа К., Руденко В. Військо Богдана Хмельницького. Київ: Наш час, 2009. 64 с.
 22. Лобода М. К. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941–1950) / наук. ред. О.Лисенко. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2012. 206 с.
 23. Марочко В., Мовчан О. Голодомор 1932‒1933 років в Україні: Хроніка / НАН України. Інститут історії України. Київ: “Києво-Могилянська академія”, 2008. 294 с.
 24. Островський О. Гетьман Іван Мазепа: драма, п’єси, нариси та оповідання / упоряд. та наук. ред. В. Яременко; худож. П.Ткаченко. Київ: ВД Персонал, 2009.448 с.
 25. 25. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Київ: Либідь, 1992.
 26. Повість минулих літ ( Літопис Руський). Київ: Вища школа, 1989. 441с.
 27. Посівнич М. Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. Микола Посівнич. Тернопіль: Астон, 2008. 448 с.
 28. Ріпецький С. Українське січове стрілецтво Львів : [б.в.], 1995. 357 с.
 29. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) Київ: Знання, 1993. 93 с.
 30. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. Київ: Либідь 1994. 240 с.
 31. Україна в XX столітті (1900 ‒ 2000): збірник документів і матеріалів: навч. посіб. / упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король. Київ: Вища школа, 2000. 352 с.
 32. Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі / О.М.Уривалкін, М.О. Уривалкін. Київ: Дакор : КНТ, 2008. 396 с.
 33. Чубинський П. Ще не вмерла Україна / П. Чубинський; упоряд. та комент. Ф. Погребенника. Київ: АТ “Обереги”, 1991. 14 с.
 34. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: у 3 т. Київ, 1990−1991.

 

Інформаційні ресурси

exlibris.org.ua/greathistory/

histua.com/knigi/

history.franko.lviv.ua/

litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm

pidruchniki.ws/історія україни лазарович

pidruchniki.ws/istoriya/

sicheslavschina.blogspot.com/2012/05/blog-post_9997.html

www.history.vn.ua/book/boyko1.html

www.history.vn.ua/book/dovidnik1.html

www.uahistory.kiev.ua/

www.youtube.com/watch?v=3ylZeV0MrIc

http://history.org.ua (сайт «Українського історичного журналу»).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму