Інформаційне забезпечення управління

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
42.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
314Array
420Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
34
414

Опис курсу

Міждисциплінарні зв’язки з документознавством, діловодством, архівознавством.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Документ – засіб реалізації функцій  управлінської діяльності.

Змістовий модуль 2. Документування управлінської діяльності

Змістовий модуль 3. Управлінські ділові документи

Змістовий модуль 4. Підприємство як галузь управління

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення управління» є формування умінь й навичок складання, написання та оформлення управлінської документації; вивчення процесів підготовки і надання інформації для вирішення управлінських завдань; аналіз   інформаційних потоків, які включають збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу одержаних результаті для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

–  сформувати навички організації управлінських документів;

–  вивчити процеси підготовки і надання інформації для вирішення управлінських завдань;

–   проаналізувати процеси збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– управлінську інформацію, її ознаки;

– різновиди управлінських документів і їх характеристику;

– Положення про комерційну таємницю на підприємстві;

–  реквізити управлінських документів;

– правила складання та оформлення управлінських документів.

– основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

– форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;

 

вміти:
– створювати документи  згідно з УСОРД;

–  опрацьовувати і передавати інформацію у встановлені законом терміни;

–  використовувати офіційний сайт підприємства для управління закладом;

– створювати і користуватись візитними картками та факсимільним підписом.

–  демонструвати вміння практично готувати різноманітні документи.

вміти:

  • слухати і конспектувати лекції;
  • готуватись до семінарських та практичних занять;
  • здобувати знання, працювати з книгою та інтернет – ресурсом;
  • усвідомити місце та роль навчальної і виробничої практики.

 

Рекомендована література

Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навчальний посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.
2. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344с.

  1. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч.посібник: У 2 ч. Ч. 2.

Кадрове діловодство (зі  зразками  сучасних  ділових  паперів).-  К.:  Вид-во  Європ.ун-ту, 2002.- 230 с.

  1. Гончарова Н. Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник/ Наталія Гончарова,; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 259 с.
  2. http://www.frontmanagement.org/fomants-1499-1.html
  3. http://www.rusnauka.com/6_PNI_2014/Economics/6_160893.doc.htm.

Допоміжна:

1.Комова М. Діловодство: Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів/ Марія Комова,; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 217 с.

  1. http://ibib.ltd.ua/suschnost-znachenie-osobennosti.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму