Фізичне виховання

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Залік
3Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ШКВ-11Думич О. М.
ШКВ-12Думич О. М.
ДШВ-11Банковський К. Й.
ДШВ-12Банковський К. Й.
ДШС-11Банковський К. Й.
268ШКВ-11Думич О. М.
ШКВ-12Думич О. М.
Думич О. М.
ДШВ-11Банковський К. Й.
ДШВ-12Банковський К. Й.
ДШС-11Банковський К. Й.
372ДШВ-21Думич О. М.
ШКВ-22Банковський К. Й.
ДШВ-22Банковський К. Й.
ШКВ-21Банковський К. Й.
ДШС-21Банковський К. Й.
372Банковський К. Й.
468Банковський К. Й.
572ШКД-31Думич О. М.

Опис курсу

Назва курсу              Фізичне виховання

Спеціальність           «Початкова освіта»

Кваліфікація             Вчитель початкових класів

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              І, ІІ

Семестр                      І, ІІ, ІІІ

Кількість годин   –    212

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:
Формування здорової, всебічно розвиненої особистості, яка би дбала про своє здоровя і здоровя своїх вихованців, впливала на нього засобами фізичної культури.
Використовувати на практиці отримані знання, вміння та навички.

Завдання:
• оволодіння студентами основами всебічної фізичної освіти, тобто спрямована дія зусиль до свідомості, розуму, а від них – до роботи з тілом;
• примножити у студентів знання, котрі допоможуть їм зрозуміти суть фізичної культури та фізичного виховання;
• механізм впливу та ефективність фізичних вправ;
• оволодіти знаннями, практичними вміннями у самостійному виконанні фізичних вправ;
• контролювати свій фізичний стан, використовувати природні і гігієнічні чинники;
• студенти повинні засвоїти фізичні вправи та методику їх проведення, запропоновані програмою з фізичного виховання;
• підвищення рівня фізичної підготовленості.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• правила техніки безпеки при проведенні занять з фізичного виховання;
• вихідні положення для рук, ніг і тулуба;
• основи техніки виконання вправ основної гімнастики;
• основи техніки виконання прийомів спортивних ігор;
• основи техніки виконання різних стилів плавання;
• класифікацію видів плавання, організацію та правила змагань;
• класифікацію видів легкої атлетики, організацію та правила змагань;
• класифікацію видів гімнастики;
• основні правила змагань із спортивних ігор, що вивчалися;
• історію становлення й розвитку фізичної культури і спорту України;
• фізкультурну і спортивну термінологію;
• назви фізичних вправ, що вивчалися, їх вплив на організм;
• методику самостійних занять фізичними вправами;
• основні правила надання першої допомоги при спортивних травмах;
• основні правила і прийоми самоконтролю, під час занять фізичними вправами;
• основні способи загартування організму;
• правила гігієни занять фізичними вправами.

вміти:
• самостійно виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики;
• виконувати загартовуючі процедури, фізкультхвилинки, фізкультпаузи під час виконання домашніх завдань;
• використовувати рухливі ігри та вивчені вправи для зміцнення здоров’я;
• застосовувати прийоми страхування і самострахування під час виконання фізичних вправ;
• змагатися з різних видів спорту;
• виконувати техніку бігу на короткі, середні та довгі дистанції ;
• стрибати у довжину з місця, з розбігу способом “зігнувши ноги”,
• метати малий м’яч вивченими способами в цілі і на дальність;
• розвивати фізичні якості;
• виконувати вправи основної гімнастики, передбачені програмою;
• виконувати основні технічні прийоми спортивних ігор: баскетболу, волейболу, настільного тенісу;
• оволодіти технікою плавання обраним стилем;
• виконувати підвідні і підготовчі вправи для навчання плавання.

 

Рекомендована література

Базова

1. Богайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 1клас: Посібник для вчителя.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2010.- 184с.
2. Богайчук Р.В. Уроки фізичної культури. 3клас: Посібник для вчителя.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2009.- 208с.
3. Вiльчковський Е. С., Козленко М. П., Цвек С. Ф. Система фiзичного вихованкя молодших школярiв.—К:IЗМН, 1998.
4. Карпинчук С.Г. Теорія і методика фізичного виховання: Навч. посіб.- 2-ге вид., доповнене і перероблене.- К.: вища школа, 2005.- 343с.
5. Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія.- К.: ВД «Стилос», 2006.- 543с.
6. Сергієчко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.- Харків: «ОВС», 2007.- 271с.
7. Шиян Б. М., Папуша В. Г. Теорiя фiзичного виховання. — Тернопiль: Збруч, 2000.

Допоміжна

1. Ванджура В. Я., Бірюков О. В., Основи здоровя і фізична культура 3 клас. – Тернопіль: Астон, 2004. – 336 с.
2. Гнетецька Т.В., Овчаренко Т. Г. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання: навч.закл.фіз вих. і спорту/ Т.В.Гнітецька, Т.Г.Овчаренко. – Луцьк: Волин.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 184с.
3. Горохова cкриня: Українськi народнi iгри /Упорядник В. Пепа, — К., 1993.
Демчишин А. П., Артюх В. М. Рухливi i спортивi iгри в школi. — Київ; Освiта, 1992.
4. Кругляк О. Я., Кругляк Н. П. Вiд гри до здоров’я нації: Рухливi iгри та естафети на уроках фiзичної культури. — Тернопіль: Пiдручники i посiбники, 2000.
5. Приступа Е. Н., Пилат В. С. Традицiї української нацiональної фiзичної культури.—Львiв: Свiт, 1991.
Інформаційні ресурси

1. htt; p: // udnz 15. org \ metodika – provedennya
2. htt: p: // pfl.. ua \ aerticliec \ ? art = 1278487305

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму