Філософія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
412доцент Сурмач О. І.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
48ДШС-21доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Мета:

є формування у студентів цілісного уявлення про світ, людину як цілісність, осмислення студентами сутності філософської проблематики, історії розвитку зарубіжних та українських філософських учень, актуальних питань онтології, гносеології, соціальної філософії у поєднанні з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури в широкому контексті сучасної світової філософської думки.

Завдання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет, джерела виникнення, функції та призначення філософії;
 • форми і види світогляду, розуміти розбіжності світобачення і світорозуміння; основні галузі філософського знання;
 • ознайомлення з основними етапами історії розвитку філософської думки, сенс основних досягнень та видатних мислителів кожної філософської епохи;
 • основні форми буття;
 • сутність діалектики: людський критерій розвитку, принципи, категорії, закони;
 • походження, форми, структура, функції свідомості;
 • зміст філософського вчення про пізнання, істину;
 • основні наукові методи пізнавальної і практичної діяльності.
 • основні положення філософської концепції суспільства;
 • основні положення філософської концепції людини, співвідношення понять “людина – індивід − особа – особистість − індивідуальність”;
 • зміст проблем відчуження та самореалізації особистості в суспільстві та шляхи вирішення цих проблем;
 • основні положення філософської проблеми цінностей в житті людини і суспільства;
 • формаційний та цивілізаційний підходи в трактуванні історичного суспільного розвитку, рушійні сили суспільного розвитку, роль насильства і особистості в суспільному розвитку.

 

уміти:

 • самостійно працювати з першоджерелами;
 • користуватися науковою термінологією;
 • розрізняти специфіку світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи,
 • вдаватися до діалогу, як засобу вирішення соціальних і етнічних проблем, досягнення консенсусу.
 • аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок;
 • на основі провідних ідей мислителів створювати власні програми фізичного і духовного вдосконалення;
 • застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи на семінарських заняттях (10 балів). Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях (4 години) визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента;

– двох модульних контрольних робіт (15 балів х 2 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3);

– індивідуального письмового опитування по темах самостійної роботи (10 балів), яке проводиться в межах кожного змістовного модулю

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього – пояснення поняття (10 балів).

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
 

Т 4

Самостійна робота

 

 

МКР

 

Т 7

Самостійна робота

 

 

 

МКР

Підсумковий тест

(екзамен)

5 5 15 5 5 15 50 100

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна шкала)

90-100 A Відмінно Відмінно
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Рекомендована література

Базова:

1 Андрущенко В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. Київ: Генеза, 2006. 656 с.

 1. Бичко. І.В. Філософія як історія філософі.: підруч. / за заг. ред. Ярошовця В. І. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 648 с.
 2. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 1. Історія світової та української філософії. 187 с.
 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. Суми, 2010. Ч. 2. Філософські системи. 179 с.
 4. Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін.Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. Вид. 7-е, стереот. Київ: Вікар, 2008. 448 с.
 5. Петрушеноко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. Вид. 5-е, стереот. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 504с.
 6. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: В. І. Шинкарук (голова). Київ: Абрис, 2002. 742 с.

 

Допоміжна:

 1. Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. та ін. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за ред. Г. Волинки. Київ: Каравела, 2009. 368 с.
 2. Бойченко І. Горлач М., Жиленкова І., Мануйлов Є. Філософія історії. Київ: Прапор, 2006. 656 с.
 3. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навч. літ-ри, 2005. 160 с.
 4. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського. Київ: Знання, 2009. 621 с.
 5. Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 347 с.
 6. Колодний А. Основи релігієзнавства: підруч. Чернівці: Рута, 2005. 304с
 7. Кремень В. Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. Київ: Книга, 2005. 528 с.
 8. Надольний І.Ф. Філософія: посіб. Київ, 1999, 2000,2004.
 9. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: навч. посіб. Львів: Новий світ 2000, Магнолія 2003. 256 с.
 10. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Львів: Новий світ, 2007. 506с.
 11. Причепій Є.М., Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підруч. Вид.2-ге, випр. Київ: Академвидав, 2007. 592с.
 12. Релігієзнавство: навч. посіб. / А.Г.Баканурський та інші. Київ, 2004.
 13. Табаковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В.Філософія. Світ людини: Курс лекцій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Либідь, 2004, 432 с.
 14. Хамітов Н. Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб. Київ: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006. 296 с.
 15. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підруч. для студ. ВНЗ. / С.П.Щерба, Житомир: Полісся, 2010. 548 с.
 16. Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А. Філософія: навч. посіб. для студ. ВНЗ. / за заг. ред. С. П. Щерби. Київ: МАУП, 2004. 216 с.
 17. Ярошовець В., Бичко І., Бугров В. та ін. Історія філософії: підруч. / за ред. В. Ярошовця. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 648 с.
 18. Ярошовець В. Історія філософії: словник / за заг. ред. В. Ярошовця. Київ: Знання України, 2005. 1200 с.

 

Інформаційні ресурси:

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. URL: http://www.filosof.com.ua (дата звернення: 18.06.2016)

Портал філософія і релігієзнавство. URL: http://tureligious.com.ua/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія.pdf Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Академвидав, 2005. 592 с. URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/2579/1/ (дата звернення: 18.06.2016)

Філософія туризму. URL: http://tourlib.net/filosofia.htm (дата звернення: 18.06.2016)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму