Діловодство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури, діловодства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
42.5Іспит
51Залік
61.5Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
312Array
420Array
514ArrayШКД-31
614ArrayШКД-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
36
414
54ШКД-31
610ШКД-31

Опис курсу

Міждисциплінарні зв’язки кадровим діловодством, спеціальним діловодством.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення  дисципліни  «Діловодство»  є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі діяльності;  набуття  практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів; опанування правил підготовки організаційно-розпорядчих документів, розвиток практичних умінь та навичок реалізації діловодних процесів відповідно до нормативно-правових актів з діловодства та національних стандартів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення основних понять курсу;
 • набуття практичних навичок відтворення реквізитів організаційно-розпорядчої документації;
 • формування вмінь грамотного складання основних документів, які використовуються в діяльності;
 • формування системи знань про сучасний діловий документ, який використовується в процесі управління;
 • вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;
 • аналіз і виявлення типових помилок-недоліків, які трапляються під час складання документів.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–   правила  діловодства в установах,  організаціях і підприємствах України;

–   основні напрямки уніфікації і стандартизації документів;

–   уніфіковані форми організаційно-розпорядчих документів;

–   вимоги до організації текстової частини документів;

– особливості перенесення документної інформації за допомогою друкувальних засобів;

–  форми та методи контролю, типові та індивідуальні терміни виконання документів;

–  перелік документів, що підлягають особистому контролю виконання, порядок контролю виконання службових документів;

–   основні вимоги до організації зберігання документів.

вміти:

 • розробляти інструкції з діловодства, положення про службу діловодства, навчальні інструкції, посадові інструкції працівників;
 • проводити обстеження системи документації, документопотоків; аналізувати результат обстеження;
 • приймати кореспонденцію, розробляти графік кур’єрського зв’язку, здійснювати приймання документів за описом (реєстром) та номенклатурою справ;
 • реєструвати документи, вести довідково-інформаційний апарат по документації, що реєструється;
 • вести картотеку обліку наказів; розпоряджень та інших документів;
 • застосовувати раціональні прийоми складання  та  оформлення  усіх видів службових документів:  організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних,  обліково-фінансових,   господарсько-договірних, особових офіційних;
 • вести облік використання документів та справ.

Рекомендована література

 1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 320 с.
 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.
 3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 4-те вид.– Київ: Либідь, 2004. – 384 с.
 4. Казмірчук П.Є. Складання ділових паперів.: Довідник –практикум. – – 189 с.
 5. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навч. посібник. – 3-тє вид.– Київ: ЦНЛ, 2004. – 364 с.
 6. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ – К.: Техніка, 1992.
 7. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова: Синтаксис: Навч. посібник / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. – Київ: Вища школа, 2005. – 270 с.
 2. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 260 с.
 3. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.– Ст.93.
 4. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
 5. Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.
 6. Закон України «Про поштовий зв’язок» // http: //www.portal. rada.gov.ua – Верховна Рада України
 7. Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті: Навч. Посібник/Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ: ТОВ “УВПК “ЕксОб”. –
 8. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 248 с.
 9. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Москва: Инфра-М, 2003. – 304 с.
 10. Кірічок О.Г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2005. – 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму