Архівознавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
140Шукалович А. М.ШКД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ШКД-11Шукалович А. М.

Опис курсу

Мета: забезпечити здобуття студентами знань про архівознавство як наукову галузь i навчальну дисципліну; ознайомлення з підходами до формування Національного архівного фонду, описування, зберігання документів і використання відомостей, що містяться в них; домагатись засвоєння ними базових засад i практичних навичок сучасної архівної справи, навчити принципам роботи з архівною документацією, правилам архівування та зберігання документів; прищепити студентам вміння використовувати знання у галузі архівознавства при проведенні професійної діяльності

Предмет: тенденції та закономірності становлення й розвитку архівної справи, наукові принципи роботи з документами, експертиза їхньої цінності, класифікація, відбір для зберігання, технології опрацювання і організації користування документами

Завдання: надати систему знань з історії архівної справи в світі та в Україні, становлення Національного архівного фонду, формування архівної системи та діяльності провідних архівів, основних принципів комплектування документальних матеріалів, проведення раціонального обліку, класифікації, відбору документів для зберігання з метою найкращого їх використання як для наукових, так і практичних потреб; студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовану навчальну та наукову літературу, працювати з нормативно-правовими документами, виявляти вміння робити їхнє порівняння та аналіз

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен знати

 • загальні засади архівознавства як науки;
 • головні поняття та термінологію архівознавства;
 • основні етапи історії архівної справи в світі та Україні;
 • організацію архівних документів в Україні;
 • правила та методи обліку, описування та каталогізації архівних

матеріалів;

 • основи та порядок проведення експертизи архівних документів;
 • специфіку обліку та технології зберігання документів в архівах;
 • принципи i методів використання архівної інформації.

Заплановані результати навчання: студент повинен уміти:

 • орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології архівної

справи;

 • піддавати обліку та державній реєстрації архівні документи;
 • описувати архівні матеріали згідно з нормативними вимогами;
 • вільно використовувати довідковий апарат архівів;
 • архівувати документацію;
 • професійно використовувати інформацію архівних документів;
 • застосовувати сучасні інформаційні технології в архівній справі

Рекомендована література

Основна

 1. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. Київ: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998. 316 с.
 2. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Матяш та К. Климової. Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. 612 с.

3. Хрестоматія з архівознавства: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів, УНДІАСД; наук. ред. І.Б. Матяш; упоряд.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Р.Я. Пиріг. Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. 408 с.

 

Допоміжна

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. С. 86.
 2. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. №11. С. 81.
 3. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. С. 93.
 4. Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Голос України. 2001. 27 квіт.
 5. Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіц. вісник України. 2000. № 12. С. 454.
 6. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи: Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. // Уряд. кур’єр. 2000. 6 верес.

 

Державні та галузеві стандарти України

 1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2 732-94. Введ. 01.07.95. Київ, 1994. 33 с.
 2. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. Введ. 01.01.99. Київ, 1998. 34 с.
 3. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. Введ. 01.09.02. Київ, 2002. 23 с.

***

Навчальна та наукова

 1. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. Київ, 1998. 106 с.
 2. Архівознавство / за ред. Г.В. Боряк . Київ: Держкомархів, 1998. 250 с.
 3. Апанович О. М. Архів Коша Запорозької Січ / О.М. Апанович // Арх. України. 1989. № 6. С. 13‒27.
 4. Бездрабко В. В. Класифікація документів : здобутки і нагальні завдання сьогодення / В. В. Бездрабко URL: http://www.nbuv.gov.ua /portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/023.htm
 5. 5. Калакура Я. Архівознавство : наука чи система наукових знань? / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавстваю. Київ, Т. 1. С 43-49
 6. 6. Нефедов К.Ю., Карпенко О.О. Архівознавство: навч. посіб. Харків: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2008. 82 с.
 7. 7. Нефедов К. Ю. Теорія і практика архівної справи: навч. посіб. Харків: ХАІ, 2009. 73 с.
 8. Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит/ Держкомархів України, УНДІАСД. Київ, 2006. 348 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

* Археографічний щорічник. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pam/2008_9/index.htm (дата звернення: 18.07.2017)

*        Архівні зібрання України: Матеріали до бібліографії довідників,

оглядів фондів, колекцій. URL: http://www.scarch.кіеv.uа/Агhives/ Віblіоgr/Віblіоgr-1.uа.html# АrchСоll-Кеf (2001) (дата звернення: 19.07.2017)

*        Архіви України. URL: http:// www.archives.gov.ua/Publicat/AU/

* Вісник Державної архівної служби України. URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/ (дата звернення: 18.07.2017)

*        Державна архівна служба України – нормативна база. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/ (дата звернення: 18.07.2017)

* Програми розвитку архівної справи в Україні. URL: www.archives.gov.ua/BranchProgs/ (дата звернення: 22.07.2017)

* Студії з архівної справи та документознавство. URL: www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii-pub.php/ (дата звернення: 05.08.2017)

* Центральний державний електронний архів України. URL: http://tsdea.archives.gov.ua/

* Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавство // undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 (дата звернення: 08.08.2017)