Архівознавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
140Шукалович А. М.ШКД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ШКД-11Шукалович А. М.

Опис курсу

 

 1. Мета курсу: забезпечити здобуття студентами знань про архівознавство як наукову галузь i навчальну дисципліну; ознайомлення з підходами до формування Національного архівного фонду, описування, зберігання документів і використання відомостей, що містяться в них; домагатись засвоєння ними базових засад i практичних навичок сучасної архівної справи, навчити принципам роботи з архівною документацією, правилам архівування та зберігання документів; прищепити студентам вміння використовувати знання у галузі архівознавства при проведенні професійної діяльності

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати загальні засади архівознавства як науки; головні поняття та термінологію архівознавства; основні етапи історії архівної справи в світі та Україні; організацію архівних документів в Україні; правила та методи обліку, описування та каталогізації архівних матеріалів; основи та порядок проведення експертизи архівних документів; специфіку обліку та технології зберігання документів в архівах;принципи i методів використання архівної інформації;
 • вміти орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології архівної справи; піддавати обліку та державній реєстрації архівні документи; описувати архівні матеріали згідно з нормативними вимогами; вільно використовувати довідковий апарат архівів; архівувати документацію; професійно використовувати інформацію архівних документів; застосовувати сучасні інформаційні технології в архівній справі
 1. Організація курсу: навчальний курс «Архівознавство» триває один семестр (І-й) і складається з лекційних та семінарських (практичних) занять. Згідно з навчальним планом на вивчення курсу передбачено 72 аудиторні години, з них 40 лекційних та 32 семінарських (практичних). Курс завершується складанням студентом іспиту.
 2. Лекції: для студентів відвідування лекцій є обов’язковим. Лекції читаються за проблемно-хронологічним принципом. Мета лекцій – дати систематизовані основи наукових знань з архівознавства; розкрити особливості розвитку архівознавства; сконцентрувати увагу на нормативно-правовій базі роботи архівів, вміти на практиці застосовувати набуті вміння та навички
 3. Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних компонентів:

– результатів роботи під час семінарських занять (15 балів). Участь кожного студента в семінарських заняттях (26 годин) – обов’язкова. Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх отримував студент за п’ятибальною шкалою, помножений на коефіцієнт «3». Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Тільки пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати.

На семінарські заняття покладаються наступні вимоги: формування у студентів вмінь і навичок: рецензування, реферування, порівняння, критичного аналізу рекомендованих до опрацювання джерел та наукової літератури

– трьох модульних контрольних робіт (10 балів х 3 = 30 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3). Передбачається, що кожна робота (по 2 години) включатиме завдання трьох рівнів складності. І рівень – т.зв. закриті тести, що вимагають від студента вибору правильної відповіді з кількох запропонованих варіантів. ІІ рівень – т.зв. тести відкритого типу, що вимагають вибору кількох вірних відповідей, встановлення відповідності та розгорнутої теоретичної відповіді. ІІІ рівень складності включає завдання описового характеру, відповідь на яке має бути структурованою, відтворювати зміст основного питання, відображати власне оціночне ставлення до даного питання, бути повною і розгорнутою, із використання термінології

– домашньої письмової роботи /реферат/ (5 балів), що виконується на вибрану студентом тему із переліку тем, запропонованих лектором. Робота є самостійною і має творчий характер. Обсяг роботи – 8-10 сторінок рукописного тексту. Студент повинен здати роботу викладачеві до 15 грудня поточного начального року.

 

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і пояснення поняття (10 балів).

 

Поточне тестування та самостійна робота Самостійна робота Підсумковий тест

(екзамен)

Сума
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  

5

 

50

 
Т

4

Т

5

Т 7 МКР Т

9

Т

11-13

МКР Т

15-19

МКР 100  
5 10 5 10 5 10  

 

Шкала перерахунку оцінок (за результатами роботи в семестрі).

81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

Реферат з курсу «Архівознавство»

Реферат з курсу «Архівознавство» є самостійною індивідуальною науково-дослідною роботою студента. Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише описовим підходом до розкриття обраної теми, а також має відображати власну точку зору досліджуваної проблеми з формулюванням самостійних висновків.

Мета реферування − поглибити знання студентів з відповідних тем курсу, удосконалити навички самостійного опрацювання навчальної, наукової та довідкової літератури, формування навиків аналітичного мислення, вміння стисло та інформативно розкрити тему.

Обсяг реферату – 8–10 сторінок основного тексту (без врахування титульної сторінки та сторінки зі списку використаних джерел та літератури). Вимоги до написання реферату відображені у його структурі:

 • у вступі необхідно коротко обґрунтувати актуальність, коротко охарактеризувати джерельну базу та історіографію проблеми (1 стор.);
 • основна частина присвячена послідовному розкриттю теми роботи (6–8 стор.);
 • висновки (лаконічно узагальнено викладений матеріал та викладено власну позицію автора щодо проблеми дослідження) (1–1,5 стор.);
 • робота завершується списком використаних джерел та літератури: подається в алфавітному порядку згідно правил бібліографічного опису, робиться тією мовою, якою написана праця, документ опису і мають загальну нумерацію.
 • реферат необхідно здати викладачеві, який забезпечує проведення семінарських занять, до 15 грудня поточного навчального року.

 

Робота виконана з грубими помилками не зараховується і з рецензією повертається студентові.

Обов’язковий реферат з курсу «Архівознавство» може бути оцінений за шкалою від 1 до 5 балів.

 

Теми рефератів

 1. Основні поняття архівознавства
 2. Литовська метрика як центральний архів Великого князівства Литовського.
 3. Коронна метрика (центральний архів Речі Посполитої).
 4. Архів Малоросійської колегії.
 5. Архів Коша Нової Запорізької Січі.
 6. Архіви та архівна справа в Україні XIX – початку ХХ ст.
 7. Організація використання фондів Державного архіву Львівської області
 8. Організація використання фондівдержавного нотаріального архіву у Львові
 9. Організація використання фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові 10. Архівна справа в УРСР
 10. Інтеграція України у міжнародну архівну систему
 11. Система архівних установ України
 12. Приватні архіви в Україні
 13. Зарубіжні архіви та архівна україніка
 14. Центральні державні архіви України
 15. Проблема формування єдиного Національного архівного фонду в Україні ХХ ст
 16. Організація виставки документів НАФ за кордоном
 17. Класифікація архівних документів
 18. Організація роботи архівів
 19. Загальнодержавна система експертизи цінності архівних документів

21.Архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів

 1. Стадії обліку архівних документів
 2. Консервація та реставрація архівних документів
 3. Електронний архів як результат інформатизації архівної справи
 4. Новітні інформаційні технології в організації довідкового апарату архівів України

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. – Київ: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998. – 316 с.
 2. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Матяш та К. Климової. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 612 с.

3. Хрестоматія з архівознавства: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів, УНДІАСД; наук. ред. І.Б. Матяш; упоряд.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Р.Я. Пиріг. – Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 408 с.

 

Допоміжна

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – С. 86.
 2. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – С. 81.
 3. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – С. 93.
 4. Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 27 квіт.
 5. Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіц. вісник України. – 2000. – № 12. – С. 454.
 6. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи: Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. // Уряд. кур’єр. – 2000. – 6 верес.

 

Державні та галузеві стандарти України

 1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2 732-94. Введ. 01.07.95. – Київ, 1994. – 33 с.
 2. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. Введ. 01.01.99. – Київ, 1998. – 34 с.
 3. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. Введ. 01.09.02. – Київ, 2002. – 23 с.

***

Навчальна та наукова

 1. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. – Київ, 1998. – 106 с.
 2. Архівознавство / за ред. Г.В. Боряк . – Київ: Держкомархів, 1998. – 250 с.
 3. Апанович О. М. Архів Коша Запорозької Січ / О.М. Апанович // Арх. України. – 1989. – № 6. – С. 13‒27.
 4. Бездрабко В. В. Класифікація документів : здобутки і нагальні завдання сьогодення / В. В. Бездрабко URL: http://www.nbuv.gov.ua /portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/023.htm
 5. Калакура Я. Архівознавство : наука чи система наукових знань? / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавстваю. – Київ, 1996. – Т. 1. – С 43-49
 6. Нефедов К.Ю., Карпенко О.О. Архівознавство: навч. посіб. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2008. – 82 с.
 7. Нефедов К. Ю. Теорія і практика архівної справи: навч. посіб. – Харків: ХАІ, 2009. – 73 с.
 8. Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит/ Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2006. – 348 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

* Археографічний щорічник. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pam/2008_9/index.htm (дата звернення: 18.07.2017)

*          Архівні зібрання України: Матеріали до бібліографії довідників,

оглядів фондів, колекцій. URL: http://www.scarch.кіеv.uа/Агhives/ Віblіоgr/Віblіоgr-1.uа.html# АrchСоll-Кеf (2001) (дата звернення: 19.07.2017)

*          Архіви України. URL: http:// www.archives.gov.ua/Publicat/AU/

* Вісник Державної архівної служби України. URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/ (дата звернення: 18.07.2017)

*          Державна архівна служба України – нормативна база. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/ (дата звернення: 18.07.2017)

* Програми розвитку архівної справи в Україні. URL: www.archives.gov.ua/BranchProgs/ (дата звернення: 22.07.2017)

* Студії з архівної справи та документознавство. URL: www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii-pub.php/ (дата звернення: 05.08.2017)

* Центральний державний електронний архів України. URL: http://tsdea.archives.gov.ua/

* Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавство // undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 (дата звернення: 08.08.2017)

 

Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

 

 

 

 

 

Реферат

на тему: «_____________________________»

(тема)

 

 

 

 

 

 

Виконав (-ала):

студент (-тка) групи ______________

_________________________________

(прізвище та ім᾽я)

Керівник: ________________________

(прізвище та ініціали викладача, науковий ступінь, вчене звання)

 

 

Львів – 2017

 

Рекомендована література

Основна

 1. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / редкол.: Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. Київ: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998. 316 с.
 2. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Матяш та К. Климової. Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. 612 с.

3. Хрестоматія з архівознавства: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Держкомархів, УНДІАСД; наук. ред. І.Б. Матяш; упоряд.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Р.Я. Пиріг. Київ: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. 408 с.

 

Допоміжна

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. С. 86.
 2. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 13 грудня 2001 р. (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. 2002. №11. С. 81.
 3. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. С. 93.
 4. Про страховий фонд документації України: Закон України від 22 березня 2001 р. // Голос України. 2001. 27 квіт.
 5. Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента України від 22 березня 2000 р. // Офіц. вісник України. 2000. № 12. С. 454.
 6. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи: Розпорядження Президента України від 2 вересня 2000 р. // Уряд. кур’єр. 2000. 6 верес.

 

Державні та галузеві стандарти України

 1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2 732-94. Введ. 01.07.95. Київ, 1994. 33 с.
 2. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55. 001-98. Введ. 01.01.99. Київ, 1998. 34 с.
 3. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ 55.002-2002. Введ. 01.09.02. Київ, 2002. 23 с.

***

Навчальна та наукова

 1. Архівістика: Термінолог. словник / ГАУ при КМ України. УД НДІАСД; Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський та ін. Київ, 1998. 106 с.
 2. Архівознавство / за ред. Г.В. Боряк . Київ: Держкомархів, 1998. 250 с.
 3. Апанович О. М. Архів Коша Запорозької Січ / О.М. Апанович // Арх. України. 1989. № 6. С. 13‒27.
 4. Бездрабко В. В. Класифікація документів : здобутки і нагальні завдання сьогодення / В. В. Бездрабко URL: http://www.nbuv.gov.ua /portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/023.htm
 5. 5. Калакура Я. Архівознавство : наука чи система наукових знань? / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавстваю. Київ, Т. 1. С 43-49
 6. 6. Нефедов К.Ю., Карпенко О.О. Архівознавство: навч. посіб. Харків: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2008. 82 с.
 7. 7. Нефедов К. Ю. Теорія і практика архівної справи: навч. посіб. Харків: ХАІ, 2009. 73 с.
 8. Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит/ Держкомархів України, УНДІАСД. Київ, 2006. 348 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

* Археографічний щорічник. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pam/2008_9/index.htm (дата звернення: 18.07.2017)

*        Архівні зібрання України: Матеріали до бібліографії довідників,

оглядів фондів, колекцій. URL: http://www.scarch.кіеv.uа/Агhives/ Віblіоgr/Віblіоgr-1.uа.html# АrchСоll-Кеf (2001) (дата звернення: 19.07.2017)

*        Архіви України. URL: http:// www.archives.gov.ua/Publicat/AU/

* Вісник Державної архівної служби України. URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/ (дата звернення: 18.07.2017)

*        Державна архівна служба України – нормативна база. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/ (дата звернення: 18.07.2017)

* Програми розвитку архівної справи в Україні. URL: www.archives.gov.ua/BranchProgs/ (дата звернення: 22.07.2017)

* Студії з архівної справи та документознавство. URL: www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii-pub.php/ (дата звернення: 05.08.2017)

* Центральний державний електронний архів України. URL: http://tsdea.archives.gov.ua/

* Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавство // undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21 (дата звернення: 08.08.2017)