Іноземна мова за професійним спрямуванням(Німецька мова) Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

Тип: Нормативний

Відділення:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11
234ДШВ-11

Опис курсу

Мета:

Опанування студентами умінь та навичок у комунікативно-мовленнєвих видах діяльності, формування комунікативної спроможності у професійному та ситуативному спілкуванні в усній та письмовій формах, оволодіння новітньою фаховою інформацією з іноземних джерел.

Завдання:

—   сформувати мовні та мовленнєві навички у професійній комунікації;

—   сформувати навички використання лексичних, граматичних та синтаксичних конструкцій в усному та писемному мовленні;

—   навчати професійної термінології з метою забезпечення можливості ознайомлюватися з передовим світовим досвідом у галузі виховання дітей дошкільного віку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

—   професійну термінологію;

—   граматичний, лексичний матеріал;

—   принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом та їх обговоренні;

—   особливості реферування інформації та написання анотації на прочитаний твір.

вміти:

—   здійснювати усно мовленнєве спілкування в типових фахових ситуаціях (у монологічній та діалогічній формах);

—   розуміти на слух зміст автентичних текстів, розглядаючи їх як джерело інформації і як засіб оволодіння нею;

—   здійснювати ознайомче, наукове чи вивчаюче читання;

—   передавати письмово необхідну інформацію, визначати головну думку, рецензувати, анотувати англомовні джерела за фахом.

Рекомендована література

Базова

1.      Мисик Л. Англійська мова. Комунікативний аспект: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 432р.

2.      Шкваріна Т.М. Англійська мова: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2007. – 688с.

Допоміжна

1.      Mann М., Taylore-Knowles S. Destination Bl: Grammar and Vocabulary with Answer key. Macmillan Publishers Limited, 2008. – 256 p.

2.      Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2: Grammar and Vocabulary with Answer key – Macmillan Publishers Limited, 2008. – 254 p.

3.      Redman, Stuart. English vocabulary in use Pre-intermediate and Intermediate / S. Redman. – Cambridge, 2003 – 269 p.

4.       Swan M.. Practical English Usage. – Oxford University Press, 2005 – 688 p.

5. Vince M. First Certificate language practice: English Grammar and Vocabulary (with key). 4th ed. – Oxford: Macmillan education, 2009. – 344P.